You are here

Statut Polskiego Stowarszyszenia Fotonicznego

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3

Walnego Zgromadzenia
z dnia 25.02.2008 r.

STATUT


POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTONICZNEGO

Tekst jednolity w brzmieniu ustalonym na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 25.02.2008 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą: "Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne” zrzesza naukowców, inżynierów, techników oraz inne osoby fizyczne i prawne zajmujące się dziedziną fotoniki, optoelektroniki i optyki i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 5

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Stowarzyszenie może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia działalności.

 5. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych instytucji i stowarzyszeń o pokrewnym profilu działania.

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.

 2. Stowarzyszenie jest uprawnione do używania nazwy w języku angielskim o następującym brzmieniu: Photonics Society of Poland, w skrócie PSP.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych.

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 9

Głównym celem Stowarzyszenia jest dostarczanie i popularyzacja w Polsce informacji naukowo-technicznej z dziedziny fotoniki, optoelektroniki i optyki oraz reprezentowanie polskiej nauki i techniki w tych dziedzinach na arenie międzynarodowej.

§ 10

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:

 1. wspomaganie i promocja inicjatyw naukowych i technicznych w zakresie fotoniki, optoelektroniki i optyki,

 2. upowszechnianie i wspieranie rozwoju fotoniki, optoelektroniki i optyki w Polsce,

 3. pomoc naukowo-techniczna w rozwiązywaniu problemów w zakresie fotoniki, optoelektroniki i optyki,

 4. reprezentowanie środowiska fotoników, optoelektroników i optyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju i zagranicą,

 5. promowanie w kraju i za granicą osiągnięć polskiej nauki i techniki w zakresie fotoniki, optoelektroniki i optyki,

 6. skupianie wokół idei Stowarzyszenia przedstawicieli nauki, techniki i biznesu w kraju i zagranicą.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie:

  1. seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,

  2. wykładów zaproszonych specjalistów krajowych i zagranicznych,

  3. sympozjów, kongresów i konferencji naukowo-technicznych,

  4. konkursów na prace naukowe i badawcze z dziedziny fotoniki, optoelektroniki i optyki,

  5. stypendiów dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki zajmujących się fotoniką, optoelektroniką lub optyką,

  6. działalności propagatorskiej i informacyjnej z dziedziny fotoniki, optoelektroniki i optyki;

 2. wspieranie programów badawczych, szkoleń oraz popularyzacja informacji naukowo-technicznej z dziedziny fotoniki, optoelektroniki i optyki;

 3. organizowanie prowadzenie biblioteki naukowo-technicznej gromadzącej wydawnictwa z dziedziny fotoniki, optoelektroniki i optyki;

 4. nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami i innymi podmiotami w kraju i za granicą w celu wspomagania działalności statutowej

 5. organizowanie udziału specjalistów krajowych w międzynarodowych sympozjach naukowych i technicznych;

 6. udział w działalności międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji fotonicznych, optoelektronicznych i optycznych o podobnym profilu naukowym i technicznym;

 7. rozwój wymiany naukowo-technicznej z zagranicą i podejmowanie wspólnych inicjatyw z partnerami zagranicznymi w zakresie fotoniki, optoelektroniki i optyki;

 8. współpracę z instytucjami państwowymi, oraz innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia - w formie podejmowania wspólnych przedsięwzięć bądź udzielania wsparcia organizacyjnego lub finansowego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Stowarzyszenie składa się z członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, działająca w dziedzinie fotoniki, optoelektroniki, optyki lub w dziedzinach pokrewnych deklarująca udział w działalności programowej i pracach organizacyjnych Stowarzyszenie i przyjęta na członka zwyczajnego przez Zarząd. Zgłoszenie kandydatury wymaga rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

 2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna- cudzoziemiec, niezależnie od tego czy posiada ona miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełnia kryteria przewidziane w ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,

 2. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

 3. uczestnictwa w akcjach społecznych podejmowanych przez Stowarzyszenie,

 4. czynnego i biernego prawa wyborczego,

 5. uczestnictwa w zebraniach, zjazdach, konferencjach, seminariach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,

 6. korzystania ze zbiorów biblioteki,

 7. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w realizacji celów statutowych,

 2. uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia,

 3. popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,

 4. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,

 5. przyczyniania się swoimi działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 6. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

 7. przedstawienia sprawozdań ze swojej działalności,

 8. zasilania, w miarę możliwości, biblioteki Stowarzyszenia,

 9. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna ( w tym także cudzoziemiec, o ile spełnia kryteria przewidziane w paragrafie 13 niniejszego Statutu) lub osoba prawna popierająca działalność Stowarzyszenia, która na podstawie deklaracji zobowiąże się do opłacania składek lub pisemnie zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe dla Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.

 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§ 17

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkom wspierającym nie przysługuje głos stanowiący, mogą oni uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia jedynie z głosem doradczym.

§ 18

Członkowie wspierający mają obowiązek realizacji zadeklarowanych świadczeń.

§ 19

 1. Osobom (w tym cudzoziemcom) szczególnie zasłużonym dla rozwoju fotoniki, optoelektroniki, optyki lub nauk pokrewnych, bądź w realizacji celów Stowarzyszenie może być nadana godność członka honorowego. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd.

 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 20

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

  2. skreślenia przez Zarząd z listy członków,

  3. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia,

  4. wykluczeniu ze Stowarzyszenia,

  5. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz.

  6. śmierci członka Stowarzyszenia.

 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie uczestniczy w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub nie opłaca - mimo pisemnego upomnienia wysłanego listem, faksem lub drogą elektroniczną - składek przez okres przekraczający 12 miesięcy. O przyczynach skreślenia Zarząd winien zawiadomić członka na piśmie.

 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek uporczywie nie przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działa na szkodę Stowarzyszenia albo nieetycznym zachowaniem się podważa dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.

 4. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo do odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 (cztery) lata, a ich wybór odbywa się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

 3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, władze te mogą dokooptować nowego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1 /3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 (cztery) lata, a Walne Zgromadzenie sprawozdawcze raz na rok, każdorazowo w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego.

 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania żądania (wniosku). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wytyczanie i uchwalanie programu i ogólnego kierunku działania Stowarzyszenia oraz zasad jego funkcjonowania,

 2. uchwalanie planów i regulaminów przedkładanych przez Zarząd,

 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na okres ich kadencji oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny ich pracy,

 5. udzielanie absolutorium Zarządowi,

 6. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu o skreśleniu ich lub wykluczeniu z członkostwa,

 7. zatwierdzanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń międzynarodowych i związków stowarzyszeń,

 9. zmiana statutu,

 10. rozwiązanie Stowarzyszenia,

 11. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz uchylanie uchwał Zarządu niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,

 12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 25

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru i odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 27

 1. Zarząd składa się z 7-10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Prezes Stowarzyszenia i pozostali członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

 3. Zarząd wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika stanowiących wraz z Prezesem Prezydium Zarządu.

 4. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym może uczestniczyć Prezes poprzedniej kadencji, o ile w ostatnim roku swojego urzędowania uzyskał absolutorium oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

 5. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  3. zarządzanie sprawami majątkowymi Stowarzyszenia, dysponowanie środkami finansowymi,

  4. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,

  5. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,

  6. tworzenie bądź przystępowanie do spółek prawa handlowego oraz tworzenia fundacji,

  7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

 2. Zasady działania Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.

 3. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 34 niniejszego Statutu do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowania go na zewnątrz uprawniony jest: Prezes - jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 29

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków.

 2. Zarząd może powoływać stałe lub niestałe komitety problemowe dla rozwiązywania problemów związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, nie będących członkami Zarządu.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 3 jej członków.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem jej celowości, rzetelności i gospodarności.

 2. Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zwraca się o udzielenie stosownych wyjaśnień.

 3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli i ich wyników oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 32

Majątek i fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:

 1. składek członkowskich,

 2. darowizn, spadków i zapisów,

 3. dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,

 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

§ 33

Cały dochód, w tym osiągany przez Stowarzyszenie z działalności gospodarczej, będzie przeznaczany na realizacje jego celów statutowych.

§ 34

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu spośród 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§ 35

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 1. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD-73.10),

 2. wydawanie książek (PKD-22.11.Z),

 3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD-22.13.Z),

 4. działalność poligraficzna (PKD-22.2),

 5. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD-74.85.Z),

 6. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD-80.4),

 7. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD-74.87.A),

 8. badania i analizy techniczne (PKD-74.30Z),

 9. reklama (PKD-74.40.Z),

 10. handel detaliczny z wyłączeniem pojazdów samochodowych, motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD-52).

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 36

Zmiana statutu może być dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu bezwzględną większością głosów i uzyskania wymaganej prawem akceptacji właściwego sądu.

§ 37

Rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 38

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną.

Rozdział VIII

Przepisy przejściowe

§ 39

Dotychczasowi: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Optoelektroników stają się odpowiednio Prezesem i Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego.