You are here

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021 - 15 września

Szanowni Państwo,

Działając zgodnie z § 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego gorąco zapraszam wszystkich Członków PSP na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się stacjonarnie (z zachowaniem aktualnych przepisów sanitarnych) w dniu 15 września (środa) 2021 r. w Audytorium Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. Początek Zgromadzenia o godz. 12.00 w pierwszym (12.15 w drugim) terminie, a koniec około godz. 14.00.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu PSP za rok 2020 (dostępne wkrótce na stronie PSP: http://photonics.pl/) oraz podsumowanie mijającej kadencji.
 5. Wystąpienie ustępującego po 33 latach Skarbnika PSP prof. Andrzeja Domańskiego (pdf w załączeniu).
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2020) oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Wybory nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2021- 2025:
  • zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na Prezesa PSP,
  • wybór Prezesa PSP,
  • zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na członków Zarządu PSP (6-9 osób),
  • wybór członków Zarządu PSP,
  • zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PSP (3-5 osób),
  • wybór członków Komisji Rewizyjnej PSP.
 10. Plan działalności Stowarzyszenia w nowej kadencji, a w szczególności w latach 2021/22.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie przypominamy, że bierne i czynne prawo wyborcze posiadają jedynie aktualni Członkowie Stowarzyszenia. Składki zalecamy uregulować wcześniej przelewem na konto PSP nr 23 1020 1097 0000 7902 0098 7081 w banku PKO BP SA (http://photonics.pl/node/5).

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Tomasz Woliński
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego